Giáo viên phụ trách ôn tập cho học sinh giỏi khối 9 xem thông báo và đăng ký học sinh tham gia gửi về bộ phận chuyên môn đến hết ngày 29/10