Một số bài viết về gương sáng giáo viên năm học 2022-2033

Tên file: BAI-DU-THI-GUONG-SANG-GIAO-VIEN-3_-DO-THI-THANH-NHAN-.pdf
Tải về
Tên file: BAI-DU-THI-GUONG-SANG-GIAO-VIEN-2-_LE-THI-QUYNH.pdf
Tải về
Tên file: BAI-DU-THI-GUONG-SANG-GIAO-VIEN-1_NGUYEN-THI-THANH-LOAN.pdf
Tải về

BÀI DỰ THI GƯƠNG SÁNG GIÁO VIÊN 1_NGUYEN THI THANH LOAN

BÀI DỰ THI GƯƠNG SANG GIAO VIEN 2 _LÊ THỊ QUỲNH

BÀI DỰ THI GƯƠNG SÁNG GIÁO VIÊN 3_ ĐỖ THỊ THANH NHÀN

BÀI DỰ THI GƯƠNG SÁNG GIÁO VIÊN 4__ BUI THI THANH NGA